Pravidlá poskytovania refundácií

5.1. Predávajúci zabezpečí dodanie tovaru kupujúcemu v akosti a množstve, ako bolo uvedené v potvrdenej objednávke kupujúceho. Kupujúci sa zaväzuje prevziať doručený tovar.

5.2. Objednávka je vyexpedovaná obvykle do 3 pracovných dní.

5.3. V prípade objednávky katalógového tovaru skladom (nie v neobvyklom množstve) s iným spôsobom platby ako dobierkou, je lehota dodania tovaru 7 dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.

5.4. V prípade objednávky nekatalógového tovaru alebo katalógového tovaru v neobvyklom množstve bude termín dodania tovaru určený dohodou predávajúceho s kupujúcim.

5.5. Predávajúci dodá objednaný tovar na dohodnuté miesto dodania v pracovné dni. Za miesto dodania sa považuje miesto uvedené v objednávke, do ktorého je tovar dodávaný.

5.6. V prípade, ak objednaný tovar nie je možné dodať v termíne podľa bodu 5.2., 5.3. alebo 5.4., bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s uvedením náhradnej dodacej lehoty.

5.7. Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali okolnosti brániace v dodaní tovaru, najmä udalosti majúce charakter vyššej moci (vojna, štrajk, nepokoje, výluka a pod.).

5.8. Kupujúci je informovaný o vyexpedovaní tovaru prepravnej spoločnosti prostredníctvom e-e-mailu. Status objednávky môže Kupujúci skontrolovať po prihlásení sa do e-shopu.

5.9. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom zmluvného prepravcu.

5.10. Spolu s dodaním tovaru, zasielaného prostredníctvom zmluvného prepravcu predávajúceho, bude kupujúcemu doručená faktúra a dodací list vystavený predávajúcim, prípadne prepravný list alebo iný zodpovedajúci doklad prepravcu. Dodací list obsahuje názvy dodaného tovaru, jeho množstvo, merné jednotky a identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho. Pri prevzatí tovaru potvrdí kupujúci dodací list, prípadne prepravný list alebo iný zodpovedajúci doklad, a to uvedením mena, priezviska a čitateľného podpisu kupujúceho.

5.11. Pri dodaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či počet samostatných ucelených balení súhlasí s údajom na prepravnom liste zmluvného prepravcu a zároveň, či tieto balenia nie sú poškodené. V prípade nesúladu v počte balení alebo pri zjavnom poškodení niektorého z balení je kupujúci povinný zapísať zistené skutočnosti do prepravného listu alebo zásielku neprevziať. Takýto zápis bude dostatočným podkladom pre uplatnenie reklamácie voči prepravcovi, v opačnom prípade reklamácia na dopravu nemôže byť predávajúcim akceptovaná.

5.12. Lehota na podrobné prekontrolovanie dodaného tovaru podľa dodacieho listu je 24 hodín od prevzatia tovaru. Kupujúci je povinný v tejto lehote písomne alebo elektronicky oznámiť predávajúcemu zistený nesúlad medzi dodacím listom a dodaným druhom tovaru, množstvom tovaru alebo zistené zjavné vady tovaru, v opačnom prípade je dodávka tovaru považovaná za plne v súlade s dodacím listom.

5.13. Okamihom prevzatia dodaného tovaru prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na tovare na kupujúceho. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až celkovým zaplatením kúpnej ceny tovaru podľa daňového dokladu vystaveného predávajúcim.

5.14. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

5.15. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

5.16. Ak v týchto VOP nie je výslovne ustanovené inak, kupujúci je povinný po potvrdení objednávky predávajúcim objednaný a riadne dodaný tovar vždy prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

5.17. Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme z dôvodov na jeho strane alebo ak sa nepodarí zásielku doručiť z dôvodu nesprávne alebo nepravdivo uvedenej dodacej adresy kupujúcim pri vystavení objednávky alebo registrácii, alebo ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu za tovar formou dobierky, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dopravou tovaru späť do skladu predávajúceho a náklady spojené s uskladnením objednaného tovaru vo výške skladného 2 € za každý začatý deň uskladnenia, a to až do prevzatia tovaru kupujúcim. Prvých 14 dní uskladnenia zásielky predávajúci neúčtuje skladné. V prípade, ak kupujúci požiada o doručenie tovaru, je predávajúci oprávnený doručiť tovar až po úhrade nákladov na spojených s dopravou do skladu predávajúceho a skladného v zmysle tohto bodu VOP. Právo na náhradu škody predávajúceho týmto nie je dotknuté.

5.18. Ak nedoplatok za skladovanie zásielky v zmysle bodu 5.16. týchto VOP nadobudne hodnotu rovnú alebo vyššiu, ako je hodnota zaplateného tovaru, kupujúci stráca nárok na vydanie tovaru kupujúcemu alebo vrátenie kúpnej ceny. Maximálna lehota uskladnenia tovaru predávajúcim je 1 mesiac.